Facturació electrònica

Facturació de proveïdors

Des del juny de 2017, l'Administrador d'Infraestructures Ferroviàries (ADIF) ha implantat la recepció de les factures de proveïdors en format electrònic, la qual cosa permet dur a terme un tractament centralitzat i digital de les factures rebudes.

Procediments

Per al bon desenvolupament d'aquest procés, s'han establert procediments administratius i controls específics que garanteixen la correcta gestió d'aquestes factures. Això ens porta a requerir, de manera obligatòria, dades addicionals sense les quals no serà possible tramitar les factures rebudes.


Les dades a consignar obligatòriament a les factures són:

 • Número de contracte d'ADIF sobre la base del qual s'emet la factura, o Codi de Centre Gestor, per al cas de factures de gestió sense contracte.
 • Adreça electrònica del responsable a ADIF d'aquesta relació comercial.

En el cas de factures en les quals, pel fet de no tenir contracte, hi hagi de figurar el Centre Gestor, per part d'ADIF s'ha de facilitar la informació corresponent al centre en qüestió en cada encàrrec sol·licitat.

ADIF posa a disposició dels seus proveïdors diferents possibilitats de canals d'entrada per a les factures:

 • 1. Intercanvi Electrònic de Dades (EDI)
  Disponibilitat de factura electrònica en format a integrar en els sistemes d'ADIF, inclòs el format Facturae.
 • 2. Recepció de factures mitjançant correu electrònic, en format PDF (un fitxer PDF per a cada factura) a l'adreça següent:
 • facturacion@adif.es
  Es recomana que es faci constar el NIF de l'emissor de les factures a l'assumpte del correu electrònic per facilitar-ne la identificació. L'enviament de les factures per correu electrònic aporta: més rapidesa en el tràmit, seguretat i traçabilitat de tot el procés, així com sostenibilitat mediambiental.
 • 3. Accés a la Plataforma de Facturació en línia Possibilitat de càrrega directa de factures a través d'un portal web.
  També podreu continuar enviant les factures en format paper. Tanmateix, en aquest canal d'enviament no se'n pot garantir la traçabilitat. L'adreça d'enviament per a les factures en paper és la següent (no s'admetran factures a cap altra adreça): Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (ADIF), apartat de correus 61243, 28080 Madrid. Per iniciar l'adhesió al canal d'intercanvi electrònic de dades (EDI), cal adreçar la petició a ADIF a l'adreça facturae@adif.es.

Informació per a proveïdors d'ADIF - Alta Velocitat: